W związku z realizacją projektu „Razem damy radę!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne, Działanie dla Osi 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zrealizowanie wsparcia: terapeuta.

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Termin składania ofert: 11.11.2019 r. do 23:59

Miejsce i sposób składania ofert

 • osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST, ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź
 • pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST, ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: projekt@pomost-lodz.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Małgorzata Trojanowska

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Do obowiązków psychologa/terapeuty należeć będzie: wsparcie psychologiczno–terapeutyczne adresowane do opiekunów osób niesamodzielnych z powodu przewlekłej choroby psychicznej w siedzibie realizatora zadania. Średnio 10 godzin miesięcznie. Przez godzinę rozumie się 60 minut.
 2. Termin realizacji usługi: od 01.11.2019 r. do 30.06.2022 r. Miejsce realizacji usługi – ul. Próchnika 7 Łódź.
 1. W toku realizacji całej formy wsparcia zostanie wybrany psycholog/terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

W ramach zamówienia psycholog/terapeuta zobowiązany jest do:

 1. Wspierania psychologiczno-terapeutycznego opiekunów faktycznych uczestników projektu poprzez poradnictwo indywidualne w celu sprawowania wysokiej jakości opieki oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia.
 2. Prowadzenia dokumentacji prowadzonych indywidualnych spotkań, na którą składają się:
  • indywidualne karty wsparcia – wypełniane przez osobę prowadzącą indywidualne spotkania, zawierające m.in.: opis usługi, datę udzielenia wsparcia, godziny usługi, liczbę godzin, imię i nazwisko osoby, u której usługa była wykonana
  • listy obecności – wypełniane przez osobę prowadzącą indywidualne spotkania, zawierające m.in.: datę, liczbę godzin i czas wykonania zadania
  • karta czasu pracy – wypełniana przez osobę prowadzącą indywidualne spotkania, zawierająca m.in.: zbiorczą ewidencję godzin i zadań
  • inna dokumentacja związana z realizacją wsparcia
 3. Kontaktowania się ze Specjalistą ds. rekrutacji i realizacji ścieżek wsparcia w celu raportowania efektów i organizacji dalszej pracy.

Warunki udziału w postępowaniu:

Osoba pracująca na wyżej wymienionym stanowisku powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć oraz udokumentowane doświadczenie

 1. wykształcenie wyższe psychologiczne lub wykształcenie wyższe z kręgu nauk humanistycznych i ukończony certyfikowany kurs terapii 
 2. doświadczenie zawodowe w tym obszarze (min. 5 lat),
 3. doświadczenie w pracy psychologicznej i/lub terapeutycznej z osobami przewlekle chorującymi psychicznie  

Kwalifikacje i doświadczenie będą weryfikowane bezpośrednio przed podpisaniem umowy